REGULAMIN SKLEPU
FUNDACJI BRACI COLLINS

1. Regulamin określa zasady i warunki, na jakich przebiegać będzie sprzedaż przez Fundację Braci Collins, ul. Okólna 43A/B, 05-270 Marki, KRS: 0000750542, REGON: 381497867, NIP: 1251682291, poprzez witrynę https://fundacjabracicollins.pl. Adres e-mail firmy: biuro@braciacollins.pl, telefon kontaktowy: +48 22 299 45 42.

2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego https://fundacjabracicollins.pl jest sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet.

3. Ilekroć w niniejszym dokumencie zostaną użyte następujące sformułowania, należy przez nie rozumieć:

a. Regulamin - niniejszy dokument;

b. Serwis - strona internetowa prowadzona pod adresem https://fundacjabracicollins.pl;

c. Użytkownik - osoba, która zarejestrowała konto Użytkownika;

d. Odwiedzający - osoba niezarejestrowana, przeglądająca ogłoszenia Użytkowników;

e. Usługodawca - właściciel Serwisu;

f. Konsument - konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

g. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

h. Blokada konta - odebranie dostępu Użytkownikowi do jego konta w Serwisie;

i. Cennik - dokument określający ceny usług, stanowiący załącznik do Regulaminu;

j. Abonament - ustalona opłata za korzystanie z usług według Cennika;

k. Panel administracyjny - funkcjonalność pozwalająca na korzystanie z usług oraz na zarządzanie usługami przez zarejestrowanego Użytkownika w zakresie przewidzianym przez Usługodawcę.

4. Regulamin dotyczy korzystania z Serwisu.

5. Odwiedzający w każdym czasie może zaprzestać korzystania z korzystania z Serwisu poprzez opuszczenie strony internetowej.

6. Do korzystania z funkcji Serwisu innych niż przeglądanie witryny konieczne jest zarejestrowanie się i korzystanie z Serwisu jako Użytkownik.

7. Użytkownik zobowiązany jest w toku rejestracji podać wszystkie wymagane dane w stanie zgodnym z rzeczywistością. Usługodawca może odmówić zawarcia umowy lub odstąpić od niej w późniejszym czasie w przypadku nieprawidłowego wypełnienia danych przez Użytkownika.

8. W przypadku naruszania przez Użytkownika przepisów prawa, Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usług do momentu wyjaśnienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika wskutek opisanych w zdaniu poprzednim.

9. Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy dostęp do Panelu administracyjnego. Korzystanie z Panelu administracyjnego zastępuje odrębne zamówienia, zlecenia itp.

10. Zabrania się umieszczania w Serwisie jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji serwisów www innych niż Serwis oraz kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów.

11. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do niedopuszczania się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa oraz korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania w Serwisie ogłoszeń dotyczących towarów pochodzących z przestępstwa.

12. W przypadku zamieszczenia w Serwisie materiału stanowiącego utwór w rozumieniu prawa autorskiego, Użytkownik oświadcza, że posiada do niego wszelkie prawa oraz udziela Usługodawcy nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji do rozpowszechnienia utworu oraz jego zmodyfikowanych wersji bez wykonywania przez Użytkownika praw osobistych.

13. W przypadku wystąpienia wobec Usługodawcy przez osobę trzecią z roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika prawa lub zwyczajów, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Usługodawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

14. Strony wyłączają między sobą odpowiedzialność w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz nieprawidłowego działania Serwisu i szkodliwego oprogramowania.

15. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach analitycznych i statystycznych elementów treści ogłoszeń.

16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Odwiedzających za rzetelność ogłoszeń.

17. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego uiszczania Abonamentu i innych opłat wynikających z Cennika oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

18. Reklamacje Użytkownika będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Brak odpowiedzi Usługodawcy w przedstawionym terminie jest równoznaczny z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji.

19. Strony zobowiązują się ewentualne spory rozwiązywać polubownie, z uwzględnieniem Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów.

20. Zapisy z zakresu reklamacji nie wykluczają praw przysługujących Konsumentom.

21. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

22. W celu prawidłowego korzystania z usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

a. Dowolną przeglądarkę internetową;

b. Włączona obsługa Cookies i Java Script.

23. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

24. Reklamacje i zwroty:

a. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów poprzez złożenie pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przesyłki. Produkty muszą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym, bez żadnych uszkodzeń, w oryginalnym opakowaniu. Podstawą akceptacji zwrotu przez Sprzedającego jest paragon fiskalny lub faktura VAT dołączone do zakupu. W takim wypadku Sprzedający zwraca Zamawiającemu koszty nabycia towaru w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od zaakceptowania zwróconego towaru i otrzymania złożonego przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami na wskazany przez Zamawiającego numer konta bankowego. Zwrot odbywa się na koszt Zamawiającego;

b. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem;

c. Reklamacje składa się mailowo na adres biuro@braciacollins.pl. Przed nadaniem przesyłki z reklamowanym towarem prosimy uprzednio powiadomić Sprzedającego o planowanym zwrocie na adres e-mail: biuro@braciacollins.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 22 299 45 42, z podaniem dokładnej przyczyny, ilości reklamowanego towaru, numeru zamówienia;

d. Podstawę do przyjęcia reklamacji stanowi faktura VAT zakupu towaru, potwierdzająca wykonanie zamówienia oraz opis powodu reklamacji w e-mailu;

e. Zamawiający ma prawo zareklamować zakupiony towar w przypadku stwierdzenia wad fizycznych towaru oraz niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem;

f. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania;

g. Wady fizyczne towaru powinny być zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki;

h. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony lub niepełnowartościowy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. W przypadku, jeśli wymiana towaru będzie niemożliwa ze względu na wyczerpanie zapasów towaru w magazynie lub na żądanie Klienta Sprzedający zwraca równowartość ceny reklamowanego towaru lub zaproponuje Zamawiającemu inny, dostępny w sklepie towar o zbliżonej wartości;

i. Fundacja Braci Collins dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć powierzone przez Zamawiającego dane osobowe Zamawiającego. Zebrane w ten sposób informacje są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi, dane nie są w żaden sposób udostępniane podmiotom zewnętrznym, za wyłączeniem przedsiębiorstw wysyłkowych i kurierskich obsługujących Fundację Braci Collins i jej Klientów, banków i urzędów pocztowych obsługujących Fundację Braci Collins, te dane są niezbędne do dokonania sprzedaży wysyłkowej oraz realizacji zamówienia.

j. Beneficjentem rzeczywistym jest Fundacja Braci Collins, ul. Okólna 43A/B, 05-270 Marki, KRS: 0000750542, REGON: 381497867, NIP: 1251682291